Sözleşme

Sözleşme

Tv Box Platform Sözleşmesi


1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme Tv Box Platform TV Yayıncılık A.Ş. (Mersis No: 0388069327500012), (bundan sonra “Tv Box Platform” olarak anılacaktır) ile web, mobil cihaz, smart tv ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan aplikasyonlar arasından Tv Box Platform sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Tv Box Platform” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylanması zorunlu bulunan tüketici (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında; KULLANICI’nın, elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik ve Kişisel Veri Politikasını Okudum/Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması suretiyle Tv Box Platform ileteceği ve kabul beyanının Tv Box Platform kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Bu suretle KULLANICI, Tv Box Platform Sözleşme metnini onaylamakla sözleşmeyi ve Tv Box Platform kurallarını okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmesinde yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt ederler.

2.SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

KULLANICI işbu sözleşmenin sonunda yer alan "KABUL EDİYORUM" butonu tıklaması ile işbu sözleşme hükümlerinin tamamını ve işbu sözleşme hükümlerinin tamamına uymayı ve sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul eder. Bu hizmet Tv Box Platform tarafından ticari amaçlarla sunulmakta olup, ergin olmayanlar ile temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı erginlerin haklarına zarar verecek şekilde kullanılamaz.

3.ÜYELİK SİSTEMİ

a.Tv Box Platform, Tv Box Platform tarafından sunulan ve web, mobil cihaz, smart tv ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan aplikasyonlar arasından Tv Box Platform sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını ve benzeri içerik hizmetleri barındıran bir hizmet olup, satın alınan bu hizmet ile aktivasyonunu yaptığınız paket süresince ve tüm yayınlar Türksat uydusu üzerinden izlenir. Bu halde KULLANICI, mer’i mevzuata uygun olarak verilen bu hizmetten Tv Box Platform herhangi bir zarar gelmeyecek ve kanunlar kapsamında kalacak şekilde yaralanacağını beyan ve kabul eder.

b.KULLANICI, web, mobil cihaz, smart tv veya benzeri cihazlar üzerinden kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır.

c.KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI’ya özeldir. KULLANICI, bildirmiş olduğu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta veya GSM ile iki farklı üyelik yapılamaz.

d.KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle Tv Box Platform herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e.KULLANICI, Tv Box Platform adı altında sunulan ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetlerini ilgili uygulamalar veya internet üzerinden hizmet almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda Tv Box Platform herhangi bir şekilde tazminat talebinde, ücret iadesi veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f.KULLANICI, ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetlerini satın alırken kullandığı kredi kartının, ilgili ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu, bu kredi kartını herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını, işlem yapılmaması sebebiyle Tv Box Platform herhangi bir talepte bulunmayacağını, kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu, bu kişisel verileri kendi açık rızası ile verdiğini, aksi halde Tv Box Platform işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.Tv Box Platform' Tv Box Platform adı altında sunduğu ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetleri mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. KULLANICI, internette yaşanan kesintiler, Tv Box Platform’ kusuru olmaksızın erişimin engellenmesi, siber saldırı, hız düşmesi vs sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya darbe, savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri mücbir sebeplerle hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlarda Tv Box Platform hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. Sayılan durumlarda yaşanabilecek gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek hallerde Tv Box Platform herhangi bir nam altında tazminat veya uzatma talep edilemeyecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında faturalama, yolsuzluk tespitleri, tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla ve 6988 Sayılı Kanun kapsamında ve sayılan amaçların gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak, kişisel bilgilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, aktarılmasına ve Tv Box Platform ve/veya Tv Box Platform tarafından yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarca işlenmesine ve değişik yollarla iletişim yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamındaki kişisel verilerinin, her türlü mer’i mevzuattan doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki her türlü mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla işlenebileceğini, bu amaç ve kendisinin açık şekilde izin verdiği durumlar ile KVKK’da öngörülen haller kapsamında Kişisel Verilerinin Tv Box Platform tarafından üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarılabileceğini, Kişisel Verilerinin işbu Sözleşme kapsamındaki edim ve taahhütlerin ifası için gerekli olan süre ve ayrıca ifanın niteliği gereği yasal bir saklama süresi öngörülmüş ise söz konusu yasal saklama süresi veya Tv Box Platform meşru menfaatinin bulunduğu süre boyunca Tv Box Platform tarafından muhafaza edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tv Box Platform, KULLANICI’nın Kişisel Verilerinin yok edilmesi, silinmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin talebini kabul etmesi halinde Tv Box Platform, Kişisel Verileri yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülük halleri saklı kalmak üzere derhal yok edeceğini, sileceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, www.tvboxplatform.com adresinde yayınlanan ve KVKK uyarınca yayınlanan tüm metinleri okuduğunu, incelediğini, değerlendirdiğini, bildiğini, anladığını ve açık rızası ile kabul ettiğini kabul eder. İşbu maddedeki hususların uygulanması kapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetleri sırasında Tv Box Platform kusuru veya ihmali dolayısıyla, KULLANICI’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkı ile doğan her türlü zararına ilişkin talep ve dava hakkı saklıdır.

5.GİZLİLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

KULLANICI tarafından Tv Box Platform hizmeti satın alırken kullanılan kredi kartına ilişkin bilgilere, bu kartı tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi tarafından erişilememekte ve bu bilgiler 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır. SSL olarak adlandırılan güvenli bölgede girilen KULLANICI’ya ait kredi kartı bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve ilgili bankadan gelen onay ya da ret mesajına göre sipariş işleme alınır. Tv Box Platform hizmetini satın alabileceğiniz www.tvboxplatform.com sitemiz üzerinden tüm bankaların kredi kartlarını kullanabileceğiniz gibi, ilgili bankadan ya da internet şubesi üzerinden KULLANICI tarafından oluşturulacak sanal kartlar ile de alışveriş tutarı kadar limit oluşturarak işlem gerçekleştirilebilir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır ve bu suretle KULLANICI veya bunların usulüne uygun olarak yetkilendirdikleri kişiler haricinde hiçbir kişi tarafından erişilmemekte ve 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır.

6.VERGİLENDİRME

İşbu sözleşme ile sunulan ücretli video içerik hizmetleri ile ilgili olarak vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya KULLANICI’nın bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde Tv Box Platform, Tv Box Platform hizmetlerinin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI, işbu sözleşme sebebiyle doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşme’nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI’dan tahsil edilecektir.

8.CAYMA HAKKI VE KULLANICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI

Tv Box Platform’in işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri-maddi mal niteliğinde olması nedeniyle, Tv Box Platform hizmeti Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. KULLANICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.ÜYELİKTEN ÇIKMA VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Tv Box Platform müşteri hizmetlerine bildirimde bulunmak suretiyle bildirimin yapıldığı ayın sonundan itibaren geçerli olmak üzere üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda KULLANICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, üyelikten çıkmak istemesi halinde ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gün İçerisinde Teslim

Siparişlerinizi 3 Saat İçerisinde Teslim Ediyoruz

3D Güvenli Ödeme

Ödemelerinizi Güvenli Şekilde Yapabilirsiniz

Sipariş Takip Sistemi

Siparişlerinizi Takip Edebilirsiniz

Sipariş Takip