Kullanım Şartları

Kullanıcı Sözleşmesi
PLATFORM HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR 1.1.Platform Türk Dijital Platform Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra Platform Olarak anılacaktır.) Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil bengü caddesi No:75 Kat:6 çağlayan-Kağıthane -İSTANBUL Telefon : 1.2. Tv Box Platform Yayıncılık A.Ş. (Bundan Sonra Tv Box Platform olarak anılacaktır.) Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet caddesi Aykaç Plaza No:203/17 Şişli İstanbul 1.3. Abone :….. Adres : Telefon : T.C. Kimlik No: 2. TANIMLAR 2.1.Platform:Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yasalar ve Radyo televizyon üst Kurulu (RTÜK) başkanlığı Tarafından 6112 sayılı kanuna ve RTÜK mevzuatına göre yetkilendirilmiş Aboneye Platform hizmeti sunan Platform Türk Dijital Platform Hizmetleri A.Ş. 2.2. Tv Box Platform:ABONE tarafından işbu sözleşme kapsamında satın alınan içerik Hizmetleri sağlayan ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu’nun ilgili hükümlerinde düzenlenmiş tüm mali ve bağlantılı haklara sahip Tv Box Platform yayıncılık A.Ş. 2.3.Abone:İş bu sözleşme kapsamında FİLSATTV tarafından sağlanan içerik hizmetlerinin PLATFORM tarafındandan uydu veya internet ortamında iletimini satın alan gerçek ve/veya tüzelkişi. 2.4.Dijital içerik:Platformtürk tarafından aboneye internet ortamından sunulacak yayın,dizi,sinema,oyun,görsel içerikler,müzik,canlı yayın,spor müsabakaları ve tüm medya yayın içerikleri ve diğer tüm dijital içerikler. 2.5.Yayıncı:tvboxplatform tarafından 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak umuma iletim hakkı lisanslanan televizyon kanalı,Radyo kanalı ve sair içeriklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yayıncılık faaliyetinde bulunan,söz konusu yayınlara ilişkin olarak editoryal sorumluluğu bulunan ve yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşlar. 3. SÖZLEŞME KONUSU:Sözleşmenin konusu,tvboxplatform tarafından sağlanan içerik Hizmetlerinin,PLATFORM tarafından Uydu platform Hizmeti ve Dijital Platform Yayıncılık Hizmeti kapsamında ABONE’ye iletimine ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1.GENEL HÜKÜMLER 4.1.1 ABONE 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak aboneliğe konu dijital yayın hizmetlerinin genel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. 4.1.2 ABONE, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital Yayın ve içerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital Yayın ve İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.tvboxplatform.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında,Tv Box Platform ait uygulmalarda ve Ön Bilgilendirme Formu’nda açıklandığı şekildedir. 4.1.3. İşbu Sözleşme ile Tv Box Platform, www.tvboxplatform.com internet adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Tv Box Platform uygulamalarından Tv Box Platform sunduğu ve Tv Box Platform tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ABONE’ye sunmayı; ABONE de Tv Box Platform kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Tv Box Platform ödemeyi taahhüt eder. 4.1.4. ABONE, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital Yayın ve İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital Yayın ve İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder. 4.1.5. ABONE,iş bu sözleşmeyi kabul ederkeniş bu sözleşmeden ve sözleşmenin konusu oaln hizmetleriden kayanaklanan veya kaynaklanacak her türlü anlaşmazlık ve sorunda TÜRK HUKUKUNUN ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARININ Geçerli olacağını kabul etmiştir.ABONE’nin yaşadığı Ülke veya VATANDAŞLIĞI Türk Hukukunun ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARININ uygulanmasına engel teşkil etmez. 5.ABONELİK 5.1. ABONE Kaydını İnternet üzerinden www.tvboxplatform.com adresinden,Mobil cihaz uygıulamaları,akıllı televizyon uygulamaları veya diğer dijital mecralar üzerinden ve/veya çağrı merkezi veya Tv Box Platform tarafından yetkilendirilmiş Bayiler üzerinden yapabilir. 5.2. ABONE , kayıt sırasında,Abonelik için Kullanacağı bir elektronik posta adresi ve bir telefon numarası vermek zorundadır.Vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ABONE, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ABONE’ya aittir. 5.3. ABONE , üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Tv Box Platform bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Tv Box Platform bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bilgilerinde değişklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır. 5.4. ABONE, Sözleşme konusu Dijital Yayın ve İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Tv Box Platform sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 5.5. ABONE , şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Tv Box Platform haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Tv Box Platform sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 6. 1.Tv Box Platform iş bu sözleşme ile ABONE’ye herhangi bir teknik donanım,yazılım,makine,cihaz ve/veya dijital içerik ve Hizmetlere ulaşması için başka bir aparat vermeyeceği gibi teminde etmeyecektir.Bu yönde bir taahhüdü yoktur.Bu şekilde bir Garanti verilmediğini ABONE kabul etmiştir. 6.2. ABONE’nin dijital içerik ve Hizmetleri alırken kendi cihazlarından ev donanımından kaynaklanan aksaklıklardan dolayı hizmeti almaması ABONE’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 6.3. Tv Box Platform , teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 2(İKİ) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 60 (ALTMIŞ ) saati aşmayacaktır. ABONE , bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Tv Box Platform’dan herhangi bir ad altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 6.4.Tv Box Platform sunduğu Dijital Yayın ve İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tv Box Platform sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 7.1. ABONE,Tv Box Platform teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ABONE, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Tv Box Platform, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 7.2.. ABONE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Tv Box Platformn herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Tv Box Platform’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. ABONE,Tv Box Platform internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ABONE’nin Tv Box Platform hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve Tv Box Platform oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 9.1. Tv Box Platform,ABONE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ABONE’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.tvboxplatform.com internet adresi, Tv Box Platform ve/Veya Tv Box Platform HEMEN uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir. 9.2. Tv Box Platform, kişisel veri sahibi olan ABONE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ABONE, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, ABONE’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Tv Box Platform 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ABONE, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır. 9.3.ABONE, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder. 9.4.Tv Box Platform;ABONE’nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Tv Box Platform, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Tv Box Platform ABONE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Tv Box Platform, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar. 9.5. Tv Box Platform, ABONE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ABONE verilerinin aktarımı hususunda Tv Box Platform Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ABONE’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. , ABONE’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır. 9.6. Tv Box Platform, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder. 9.7. ABONE’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ABONE, Tv Box Platform ile www.tvboxplatform.com adresinden (veya internet sitesinde bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. Tv Box Platform, ABONE’ya makul süre içerisinde cevap verecektir. 9.8.ABONE’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.tvboxplatform.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ABONE’nın cihazına yerleştirilir. 9.9. Tv Box Platform, ABONE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ABONE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Tv Box Platform’ye göndermelidir. Talebin Tv Box Platform tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ABONE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir. 10. HİZMET BEDELİ ABONE, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.tvboxplatform.com web sitesinde Tv Box Platform tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Tv Box Platform sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder. Tv Box Platform her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ABONE, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin ABONE’dan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ABONE, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir. 11. DAMGA VERGİSİ İşbu Sözleşme’nin ABONE tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ABONE’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ABONE’dan tahsil edilecektir. 12.DEVİR; Tv Box Platform İşbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını 3. Kişilere devir ve/veya temlik edebilir veya 3. Gerçek veya Tüzel kişi ile birleşme yapabilir.Bu devir,temlik ve/veya birleşme ile ABONE Tv Box Platform karşı olan tüm yükümlülüklerini devir alana/alacak kişilere karşıda sorumlu olur. 13. Tv Box Platform, Dijital İçerik VE Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. 14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH Tv Box Platform, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında Tv Box Platform’dan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir. ABONE, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. Tv Box Platform tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Tv Box Platform zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Tv Box Platform’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. ABONE, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ABONE’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Tv Box Platform Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir. 15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ABONE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır. 16. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Gün İçerisinde Teslim

Siparişlerinizi 3 Saat İçerisinde Teslim Ediyoruz

3D Güvenli Ödeme

Ödemelerinizi Güvenli Şekilde Yapabilirsiniz

Sipariş Takip Sistemi

Siparişlerinizi Takip Edebilirsiniz

Sipariş Takip